Job - Coaching

Job - Coaching

Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery - III semestry
Job-Coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe - II semestry

 

„Job-coaching stanowi praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego. Odbycie studiów pozwoli na zdobycie wymaganych kwalifikacji doradcy zawodowego oraz umiejętność coacha. W obliczu ciągłej rotacji na rynku pracy, podejmowania ważnych decyzji zawodowych oraz obniżenia wieku podjęcia pierwszej decyzji zawodowej wzrasta potrzeba wsparcia Job-coacha. Podczas studiów dowiesz się jak odkrywać w każdym jego potencjał, rozwijać indywidualne zasoby, uprawiać sztukę wspierania osób, którzy chcą marzenia zmieniać w cele”.

 

CELE / ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 • Dostarczenie kwalifikacji w DWÓCH ZAWODACH podczas jednych studiów Job-coachingu (III semestry):
   
  • DORADCY ZAWODOWEGO
  • COACHA KARIERY
 • Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami DOROSŁYMI ORAZ MŁODZIEŻĄ:

Studenci w trakcie studiów:

 • uczestniczą w zajęciach WARSZTATOWYCH, prowadzonych przez PRAKTYKÓW I PIONIERÓW doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce
 • poznają treści dotyczące: psychologii rozwojowej, kariery j i motywacji, preorientacji i orientacji zawodowej, doradztwa zawodowego, reorientacji zawodowej i coachingu kariery
 • uzyskują umiejętności zawodowe wpisujące się w aktualną ZINTEGROWANĄ STRATEGIĘ UMIEJĘTNOŚCI – co łączy się z możliwością pozyskania środków finansowych na działania doradcy zawodowego
 • poznają metody wsparcia m.in: „SPADOCHRON”, „DESIGN THINKING”, „PERSONAL BRANDING”, „TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH”, „KURS INSPIRACJI”, „METODA EDUKACYJNA” i wiele innych
 • uzyskują dostęp do ponad 30 NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH
 • przechodzą przez WŁASNY proces Job-coachingu
 • zostają przygotowani do uzyskania DODATKOWYCH KWALIFIKACJI nauczyciela prowadzącego zajęcia z doradztwa zawodowego (do uzyskania pełnych uprawnień do pracy w szkole niezbędne jest przygotowanie pedagogiczne)
 • zostają przygotowani do uzyskania DODATKOWYCH KWALIFIKACJI rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
   
  „Prowadzenie procesu bilansowania kompetencji”
  • „Prowadzenie szkoleń metodami aktywizującymi”
  • oraz opisanych i planowanych do włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
    
   „Prowadzenie procesu doradztwa edukacyjno-zawodowego”
    
   „Prowadzenie zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowej”
    
   „Diagnoza potencjału uczniów i prowadzenie rozmów z wykorzystaniem metod coachingowych”
    
   „Diagnozowanie psychologicznych uwarunkowań potrzeb edukacyjnych młodzieży”
  Dodatkowe korzyści dla uczestników iii semestrów:
  • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu i/lub Intenational Coach Federation
  • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation
  • Poznanie coachingu operacyjnego, kompetencyjnego, psychologicznego i transformacyjnego
  • Poznanie metod coachingu klasycznego i prowokatywnego
  • Uzyskanie uprawnień do wykonywania badania za pomocą jednego z komercyjnych narzędzi diagnostycznych - Career Capital Questionnaire. Słuchacze przechodzą bezpłatne szkolenie wewnętrzne podczas studiów i dodatkowo otrzymują dostęp do badań na preferencyjnych warunkach.
  Adresaci
  • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych
  • nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy i inni pracownicy oświaty
  • psychologowie, psychoterapeuci, coachowie, tutorzy, mentorzy
  • konsultanci ds. kariery, specjaliści ds. rozwoju zawodowego
  • pracownicy biur karier, urzędów pracy i organizacji pozarządowych
  • osoby zainteresowane rozwojem własnej kariery zawodowej
  • osoby zainteresowane rozwojem osób bliskich
  • osoby zainteresowane zmianą, rozpoczęciem na nowo kariery zawodowej
  PROGRAM

  I-IISemestr

  DORADZTWO ZAWODOWE ( 200 godzin)

  • Metody doradcze (20h)
  • Metody rekrutacji i selekcji i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (20h)
  • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
  • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
  • Personal Branding (20h)
  • Metody doradcze (20h)
  • Personal Branding (20h)
  • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
  • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)
  • Warsztat pracy doradcy zawodowego i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w doradztwie (20h)
  • Praktyka – doradztwo zawodowe (20h obowiązkowa + 40h dobrowolna )
   • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)

   COACHING KARIERY (40 godzin)

   • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
   • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)

   IIISemestr

   COACHING KARIERY (120 GODZIN)

   • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (40h)
   • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
   • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
   • Praktyka – superwizja coachingu (10h + 20h praktyki indywidualnej poza godzinami studiów)
   Czas trwania

   II lub III semestry.

    

   KADRA

   Dr Paweł Wolski

   Kierownik kierunku

   Kieruje się mottem:

   „Rób to do czego jesteś stworzony, a marzenia zamieniaj na cele”.

   • Doktor psychologii o specjalizacji doradztwo zawodowe
   • Professional Certified Coach ICF – od 2006 roku prowadzi indywidualne sesje coachingowe
   • Od 2011 roku kierownik studiów podyplomowych – „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie
   • Trener - ukończył szkołę trenerów zarzadzania MATRIK, od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, psychologii, coachingu, doradztwa zawodowego, rynku pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością
   • posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications
   • trener MES - Modules of Employable Skills - posiada akredytację trenera Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
   • ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - Ministerstwa Edukacji Narodowej
   • autor psychologicznych narzędzi diagnostycznych
   • wdrożył i współrealizował liczne projekty aktywizacji społeczno - zawodowej i outplacementu
   • autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki rynku pracy i osób niepełnosprawnych m.in. książki: „Utrata sprawności – radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa” (2010)
   • Od 2006 roku zdobywa doświadczenia w zarządzaniu (agencje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, kierownik biura aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - nadzór nad pracą psychologów, doradców zawodowych, badaczy, wykładowców i Job-coachów); kierownik modułu badawczego w ramach projektu „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”
   • projekty job-coachingowe realizuje we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak: PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, Saint Gobain, Europ Assistance, PKP PLK, PKP Intercity, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Integracja, ZUS, ONZ, Lagardere Travel Retail

   Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz prof. nadzw. UŁ

   • Psycholog, wieloletni pracownik dydaktyczny, autor narzędzi diagnostycznych, specjalizuje się w tematyce psychologii pracy i organizacji.
   • Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa,  budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
   • Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
   • Autorka i współautorka 10 książek i ponad 50 artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.

   Dr Piotr Miller

   • Socjolog (spec. socjologia organizacji i zarządzania, socjologia kariery), nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia związane z praktycznymi zastosowaniami nauk społecznych m.in. w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie personalnym i zawodowym oraz budowaniu marki i wizerunku. Obecnie kończy prace nad rozprawą doktorską dot. karier zawodowych polskich freelancerów
   • Certyfikowany trener – od 2008 roku prowadzi dla różnych zleceniodawców z całej Polski (firmy, szkoły wyższe i NGO) szkolenia m.in. z zakresu rozwoju zawodowego, personal brandingu i doskonalenia kompetencji miękkich
   • Job-coach i doradca zawodowy, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
   • Posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi, uczestniczącymi w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków unijnych, obecnie koordynuje projekt adresowany do studentów nauk medycznych i technicznych w obszarze współpracy uczelni z pracodawcami
   • Autor licznych publikacji naukowych i artykułów w specjalistycznych czasopismach branżowych, dotyczących problematyki skoncentrowanej wokół karier zawodowych oraz psychospołecznych aspektów zarządzania i funkcjonowania ludzi w organizacjach

   Dr Paulina Sobiczewska

   • Doktor psychologii społecznej, dyplomowany trener grupowy, specjalista z zakresu psychoedukacji i zastosowania psychologii w praktyce życia codziennego.
   • Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zagadnień motywacji, a szczególnie motywacji związanych z obrazem własnej osoby.
   • Jej praca doktorska dotyczyła m.in. sprawczości i wspólnotowości jako motywów działania, wpływu informacji o własnej sprawczości na motywację do realizacji zadań.
   • Specjalizuje się w szkoleniach z zastosowania psychologii w praktyce biznesowej, (m.in. dla Medicover, Tchibo, PKO BP, Grupa Danone, Commercial Union, Media Markt, Enel-Med, Radio Eska) oraz konsultacjach dla firm (opracowuje rozwiązania biznesowe i narzędzia badawcze przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy psychologicznej).
   • Od 8 lat współpracuje z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS, gdzie aktualnie zajmuje się planowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych.

   Mgr Justyna Cuże

   • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
   • Od 2006 roku zajmuje się poradnictwem socjalnym i doradztwem zawodowym oraz prowadzi szkolenia dla osób i instytucji związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
   • W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy.
   • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie się w projekt Moda Bez Ograniczeń.
   • Szkoliła m.in. pracowników socjalnych, trenerów pracy, pracowników urzędów pracy, kierowców autobusów miejskich, pracodawców, pracowników administracyjnych i dydaktycznych na wyższych uczelniach, pracowników banków, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów.
   • Obecnie jest związana z krakowskimi organizacjami, m.in. Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Katarzyny Rogowiec AVANTI.

   Mgr Łukasz Guza

   Prawo pracy

   • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
   • Dziennikarz działu Kadry i Płace Dziennika Gazety Prawnej (od 10 lat)
   • Laureat nagród m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
   • Organizator i redaktor prowadzący wielu debat z zakresu prawa pracy m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
   • Współautor wielu publikacji książkowych z zakresu prawa pracy

   Mgr Marta Kaźmierczak

   • Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku Coaching w WSB w Toruniu, absolwentka SWPS w Sopocie (kierunek Job-coaching);
   • Akredytowany coach ICF (ACC), aktywnie wspiera klientów indywidualnych i partnerów biznesowych w osiąganiu celów; dzieli się wieloletnim doświadczeniem z klientami korporacyjnymi oraz osobami rozpoczynającymi drogę zawodową, czy wracającymi na rynek pracy, prowadzi indywidualne sesje coachingowe, coaching grupowy, job-training oraz wykłady motywacyjne.
   • Trener wielu branż z zakresu komunikacji miękkich, z wykorzystaniem autorskich metod szkoleń w oparciu o 14-letnie doświadczenie.
   • Współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie szkoleń personalizowanych dla kadr zarządzających.
   • Zwolenniczka komunikacji werbalnej, pasjonatka kreatywnych rozwiązań, niepoprawna optymistka.
   • Prywatnie zainteresowana rozwojem osobistym, autorytetem w zarządzaniu.
   • Właścicielka firmy szkoleniowej Cel coaching&szkolenia.

   Mgr Karolina Nikorowska

   • Psycholog, doradca zawodowy, coach ACC ICF, trener
   • Od 2008 roku pracuje jako trener z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych, aktywizacji osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy.
   • Od 2008 roku pracuje jako doradca zawodowy dla studentów, absolwentów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży.
   • Od 2006 roku pracuje jako psycholog dla osób w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.
   • Wykładowca i trener doradców zawodowych.
   • Twórca narzędzi coachingowych w obszarze coachingu kariery. Wprowadza nowy wymiar poradnictwa zawodowego.
   • Ponad 2500h z zakresu kształtowania własnej ścieżki zawodowej
   • Autor 2 poradników na temat planowania własnej kariery zawodowej, autor artykułów na temat Inteligencji emocjonalnej.
   • Autor rozdziału podręcznika dla studentów studiów podyplomowych „Przywództwo” rozdział: Zarządzanie czasem.

   Mgr Karolina Malinowska

   Coaching kariery

   • Psycholog, absolwentka studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
   • Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.
   • Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych oraz coaching.
   • Od 2007 roku jest trenerem umiejętności psychospołecznych współpracującym z różnymi firmami i instytucjami, posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych i wykładowych na studiach podyplomowych i magisterskich oraz licencjackich.
   • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

   Mgr Kinga Kwiatkowska

   • Socjolog
   • Od 2006 roku nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia m.in. z planowania i budowania kariery zawodowej.
   • Doradca zawodowy i kierownik Biura Karier uczelni wyższej o profilu praktycznym.
   • Pomysłodawca, autor i koordynator 4 projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów.

   Mgr Joanna Piechocka

   • Psycholog ze specjalizacją Psychologia Organizacji Pracy (Uniwersytet Warszawski).
   • Doradca ds. kariery w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami na uczelni wyższej o profilu biznesowym.
   • Tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku angielskim (zarówno Polaków jak i obcokrajowców) zarówno w obszarze doradztwa zawodowego jak i współpracy z biznesem.

    

   Zasady przyjęcia na studia

   Kolejność zgłoszeń.

    

   Dokument ukończenia studiów

   Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

    

   Organizacja studiów

   Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie.

    

   Szczegółowe informacje

   SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
   Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

    

   Więcej informacji na:

   www.swps.pl (III semestry)

   www.swps.pl (II semestry)

   www.swps.pl/podyplomowe

Log in