Job - Coaching Warszawa, Sopot

Job - Coaching Warszawa, Sopot

Temat szkolenia:

Job-Coaching - nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery - III semestry
Job-Coaching – nowoczesne doradztwo zawodowe - II semestry

 

CELE / ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
 • Dostarczenie pełnych kwalifikacji w DWÓCH ZAWODACH podczas jednych studiów Job-coachingu (III semestry):
  • DORADCY ZAWODOWEGO
  • COACHA KARIERY
 • Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami DOROSŁYMI ORAZ MŁODZIEŻĄ (będącymi w trakcie edukacji, w sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego):
  • Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów
  • Zajęcia prowadzone przez praktyków i pionierów doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce
  • ZAWIERAJĄ TREŚCI DOTYCZĄCE PREORIENTACJI ZAWODOWEJ, ORIENTACJI ZAWODOWEJ, DORADZTWA ZAWODOWEGO, REORIENTACJI ZAWODOWEJ I COACHINGU KARIERY
 • Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów:
  • Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowaną we wsparciu rozwoju zawodowego.
  • Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli Doradcy Zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii.
  • Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching - metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym: zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.
DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW III semestrów
 • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu i/lub Intenational Coach Federation
 • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation
  • Dostęp do 30 narzędzi diagnostycznych
   • Uprawnienia do wykonywania badania za pomocą jednego z komercyjnych narzędzi diagnostycznych. Słuchacze przechodzą bezpłatne szkolenie wewnętrzne podczas studiów i dodatkowo otrzymują dostęp do badań na preferencyjnych warunkach.
    • Przejście własnego procesu Job-coachingu.
    Adresaci
    • pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych,/li>
    • nauczyciele i pedagodzy,/li>
    • pracownicy urzędów pracy, biur karier i organizacji pozarządowych.
    PROGRAM

    I-IISemestr

    DORADZTWO ZAWODOWE ( 180 godzin)

    • Metody doradcze (20h)
    • Metody rekrutacji i selekcji i wsparcie doradcze w procesie poszukiwania pracy (20h)
    • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
    • Zintegrowany System Kwalifikacji (10h)
    • Personal Branding (20h)
    • Metody doradcze (20h)
    • Personal Branding (20h)
    • Aktywizacja zawodowa osób defaworyzowanych i z niepełnosprawnościami (20h)
    • Komunikacja, samoocena i aktywizacja (20h)
    • Warsztat pracy doradcy zawodowego i narzędzia psychologiczne wykorzystywane w doradztwie (20h)
    • Praktyka – doradztwo zawodowe (40h obowiązkowa + 20h dobrowolna )

    COACHING KARIERY (60 godzin)

    • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
    • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)
    • Tworzenie indywidualnego Planu Działania (20h)

    IIISemestr

    COACHING KARIERY (120 GODZIN)

    • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (40h)
    • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
    • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
    • Praktyka – superwizja coachingu (10h + 20h praktyki indywidualnej poza godzinami studiów)
    Czas trwania

    II lub III semestry.

     

    KADRA

    Dr Paweł Wolski

    Kierownik kierunku

    Kieruje się mottem:

    „Rób to do czego jesteś stworzony, a marzenia zamieniaj na cele”.

    • Doktor psychologii o specjalizacji doradztwo zawodowe
    • Professional Certified Coach ICF – od 2006 roku prowadzi indywidualne sesje coachingowe
    • Od 2011 roku kierownik studiów podyplomowych – „Jobcoaching – nowoczesne doradztwo zawodowe i coaching kariery” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie
    • Trener - ukończył szkołę trenerów zarzadzania MATRIK, od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, psychologii, coachingu, doradztwa zawodowego, rynku pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością
    • posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications
    • trener MES - Modules of Employable Skills - posiada akredytację trenera Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
    • ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - Ministerstwa Edukacji Narodowej
    • autor psychologicznych narzędzi diagnostycznych
    • wdrożył i współrealizował liczne projekty aktywizacji społeczno - zawodowej i outplacementu
    • autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki rynku pracy i osób niepełnosprawnych m.in. książki: „Utrata sprawności – radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa” (2010)
    • Od 2006 roku zdobywa doświadczenia w zarządzaniu (agencje zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, kierownik biura aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych - nadzór nad pracą psychologów, doradców zawodowych, badaczy, wykładowców i Job-coachów); kierownik modułu badawczego w ramach projektu „Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych”
    • projekty job-coachingowe realizuje we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak: PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, Saint Gobain, Europ Assistance, PKP PLK, PKP Intercity, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Integracja, ZUS, ONZ, Lagardere Travel Retail

    Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz prof. nadzw. UŁ

    • Psycholog, wieloletni pracownik dydaktyczny, autor narzędzi diagnostycznych, specjalizuje się w tematyce psychologii pracy i organizacji.
    • Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa,  budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
    • Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
    • Autorka i współautorka 10 książek i ponad 50 artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.

    Dr Piotr Miller

    • Socjolog (spec. socjologia organizacji i zarządzania, socjologia kariery), nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia związane z praktycznymi zastosowaniami nauk społecznych m.in. w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie personalnym i zawodowym oraz budowaniu marki i wizerunku. Obecnie kończy prace nad rozprawą doktorską dot. karier zawodowych polskich freelancerów
    • Certyfikowany trener – od 2008 roku prowadzi dla różnych zleceniodawców z całej Polski (firmy, szkoły wyższe i NGO) szkolenia m.in. z zakresu rozwoju zawodowego, personal brandingu i doskonalenia kompetencji miękkich
    • Job-coach i doradca zawodowy, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP
    • Posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi, uczestniczącymi w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków unijnych, obecnie koordynuje projekt adresowany do studentów nauk medycznych i technicznych w obszarze współpracy uczelni z pracodawcami
    • Autor licznych publikacji naukowych i artykułów w specjalistycznych czasopismach branżowych, dotyczących problematyki skoncentrowanej wokół karier zawodowych oraz psychospołecznych aspektów zarządzania i funkcjonowania ludzi w organizacjach

    Dr Paulina Sobiczewska

    • Doktor psychologii społecznej, dyplomowany trener grupowy, specjalista z zakresu psychoedukacji i zastosowania psychologii w praktyce życia codziennego.
    • Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zagadnień motywacji, a szczególnie motywacji związanych z obrazem własnej osoby.
    • Jej praca doktorska dotyczyła m.in. sprawczości i wspólnotowości jako motywów działania, wpływu informacji o własnej sprawczości na motywację do realizacji zadań.
    • Specjalizuje się w szkoleniach z zastosowania psychologii w praktyce biznesowej, (m.in. dla Medicover, Tchibo, PKO BP, Grupa Danone, Commercial Union, Media Markt, Enel-Med, Radio Eska) oraz konsultacjach dla firm (opracowuje rozwiązania biznesowe i narzędzia badawcze przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy psychologicznej).
    • Od 8 lat współpracuje z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS, gdzie aktualnie zajmuje się planowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych.

    Mgr Justyna Cuże

    • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.
    • Od 2006 roku zajmuje się poradnictwem socjalnym i doradztwem zawodowym oraz prowadzi szkolenia dla osób i instytucji związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
    • W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy.
    • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie się w projekt Moda Bez Ograniczeń.
    • Szkoliła m.in. pracowników socjalnych, trenerów pracy, pracowników urzędów pracy, kierowców autobusów miejskich, pracodawców, pracowników administracyjnych i dydaktycznych na wyższych uczelniach, pracowników banków, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów.
    • Obecnie jest związana z krakowskimi organizacjami, m.in. Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Katarzyny Rogowiec AVANTI.

    Mgr Łukasz Guza

    Prawo pracy

    • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
    • Dziennikarz działu Kadry i Płace Dziennika Gazety Prawnej (od 10 lat)
    • Laureat nagród m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
    • Organizator i redaktor prowadzący wielu debat z zakresu prawa pracy m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
    • Współautor wielu publikacji książkowych z zakresu prawa pracy

    Mgr Marta Kaźmierczak

    • Ukończyła z wyróżnieniem studia podyplomowe na kierunku Coaching w WSB w Toruniu, absolwentka SWPS w Sopocie (kierunek Job-coaching);
    • Akredytowany coach ICF (ACC), aktywnie wspiera klientów indywidualnych i partnerów biznesowych w osiąganiu celów; dzieli się wieloletnim doświadczeniem z klientami korporacyjnymi oraz osobami rozpoczynającymi drogę zawodową, czy wracającymi na rynek pracy, prowadzi indywidualne sesje coachingowe, coaching grupowy, job-training oraz wykłady motywacyjne.
    • Trener wielu branż z zakresu komunikacji miękkich, z wykorzystaniem autorskich metod szkoleń w oparciu o 14-letnie doświadczenie.
    • Współpracuje z firmami szkoleniowymi w zakresie szkoleń personalizowanych dla kadr zarządzających.
    • Zwolenniczka komunikacji werbalnej, pasjonatka kreatywnych rozwiązań, niepoprawna optymistka.
    • Prywatnie zainteresowana rozwojem osobistym, autorytetem w zarządzaniu.
    • Właścicielka firmy szkoleniowej Cel coaching&szkolenia.

    Mgr Karolina Nikorowska

    • Psycholog, doradca zawodowy, coach ACC ICF, trener
    • Od 2008 roku pracuje jako trener z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych, aktywizacji osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy.
    • Od 2008 roku pracuje jako doradca zawodowy dla studentów, absolwentów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży.
    • Od 2006 roku pracuje jako psycholog dla osób w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.
    • Wykładowca i trener doradców zawodowych.
    • Twórca narzędzi coachingowych w obszarze coachingu kariery. Wprowadza nowy wymiar poradnictwa zawodowego.
    • Ponad 2500h z zakresu kształtowania własnej ścieżki zawodowej
    • Autor 2 poradników na temat planowania własnej kariery zawodowej, autor artykułów na temat Inteligencji emocjonalnej.
    • Autor rozdziału podręcznika dla studentów studiów podyplomowych „Przywództwo” rozdział: Zarządzanie czasem.

    Mgr Karolina Malinowska

    Coaching kariery

    • Psycholog, absolwentka studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
    • Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.
    • Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych oraz coaching.
    • Od 2007 roku jest trenerem umiejętności psychospołecznych współpracującym z różnymi firmami i instytucjami, posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych i wykładowych na studiach podyplomowych i magisterskich oraz licencjackich.
    • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

    Mgr Kinga Kwiatkowska

    • Socjolog
    • Od 2006 roku nauczyciel akademicki, prowadzi zajęcia m.in. z planowania i budowania kariery zawodowej.
    • Doradca zawodowy i kierownik Biura Karier uczelni wyższej o profilu praktycznym.
    • Pomysłodawca, autor i koordynator 4 projektów unijnych związanych z aktywizacją zawodową studentów i absolwentów.

    Mgr Joanna Piechocka

    • Psycholog ze specjalizacją Psychologia Organizacji Pracy (Uniwersytet Warszawski).
    • Doradca ds. kariery w Biurze Karier i Współpracy z Absolwentami na uczelni wyższej o profilu biznesowym.
    • Tworzy i koordynuje kompleksowe działania dla studentów i absolwentów kierunków realizowanych w języku angielskim (zarówno Polaków jak i obcokrajowców) zarówno w obszarze doradztwa zawodowego jak i współpracy z biznesem.

     

    Zasady przyjęcia na studia

    Kolejność zgłoszeń.

     

    Dokument ukończenia studiów

    Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Uniwersytecie SWPS.

     

    Organizacja studiów

    Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie i Sopocie.

     

    Szczegółowe informacje

    SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
    Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń

     

    Więcej informacji na:

    www.swps.pl (III semestry)

    www.swps.pl (II semestry)

    www.swps.pl/podyplomowe

Log in

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem