Job - Coaching Warszawa, Sopot

Job - Coaching Warszawa, Sopot

Temat szkolenia:

JOB-COACHING – DORADZTWO ZAWODOWE, EDUKACYJNE I COACHING KARIERY

 

Cel studiów:
 • Dostarczenie pełnych kwalifikacji w trzech zawodach podczas jednych studiów Job-coachingu:
  - DORADCY ZAWODOWEGO
  - DORADCY EDUKACYJNEGO
  - COACHA KARIERY
 • Praktyczne przygotowanie do pracy indywidualnej i grupowej z osobami będącymi z sytuacji zmiany, poszukiwania pracy lub rozwoju zawodowego:
  - Wszystkie zajęcia mają formę warsztatów
  - Zajęcia prowadzone przez praktyków i pionierów doradztwa zawodowego i coachingu w Polsce
 • Wykorzystanie metody Job-coachingu w celu rozwijania kluczowych kompetencji we wspieraniu rozwoju zawodowego klientów:
  Coaching jest jedną z najszybciej rozwijających się metod wsparcia – szczególnie szeroko stosowaną we wsparciu rozwoju zawodowego.
  Aby w sposób profesjonalny wspierać klientów w roli Doradcy Zawodowego niezbędna jest wiedza dotycząca rynku pracy, doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa oraz psychologii.
  Połączeniem obu tych ról jest Job-coaching - metoda wsparcia osób w rozwoju zawodowym: zapobieganie utracie pracy, wsparcie podczas procesu poszukiwania pracy i po zatrudnieniu – stosowane szczególnie w procesie wsparcia osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.
DODATKOWE KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
 • Przygotowanie do akredytacji coacha Izby Coachingu.
 • Ukończenie 20 godzin Akredytowanego Programu Continuing Coaching Education International Coach Federation Przejście własnego procesu Job-coachingu.
DLA KOGO?

Pracownicy działów HR, firm doradztwa personalnego i firm szkoleniowych nauczyciele i pedagodzy.
Pracownicy urzędów pracy, biur karier i organizacji pozarządowych.

PROGRAM STUDIÓW

I-IISemestr

DORADZTWO ZAWODOWE ( 120 godzin)

 • Rola, zadania i finansowanie działań Job-coachingu (20h)
 • Regulacje prawne - podstawy Prawa Pracy i innych ustaw związanych z rynkiem pracy (10h)
 • Metody rekrutacji i selekcji (10h)
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji (10h)
 • Job Assist - Wprowadzenie do doradztwa zawodowego (10h)
 • Metody doradcze (20h)
 • Personal Branding (20h)
 • Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (20h)

COACHING KARIERY (120 godzin)

 • Coaching - podstawy, postawy i narzędzia (20h)
 • Metody coachingu i zmiany zachowań (50h)
 • Diagnozowanie potencjału i kompetencji zawodowych (10h)
 • Komunikacja, motywacja i aktywizacja w pracy coacha (20h)
 • Tworzenie Indywidualnego Planu Działania (20h)

IIISemestr

DORADZTWO EDUKACYJNO – ZAWODOWE (55 GODZIN)

 • Warsztat pracy doradcy edukacyjno-zawodowego (20h)
 • Long Life Learning - Uczenie się przez całe życie (20h)
 • Praktyka – doradztwo zawodowe (15h)

COACHING KARIERY (65 GODZIN)

 • Coaching kariery – w poszukiwaniu dróg i możliwości (20h)
 • Narzędzia psychologiczne wykorzystywane w rozwoju edukacyjno-zawodowym (10h)
 • Podstawy psychologii rozwojowej i motywacji (20h)
 • Praktyka – coaching (15h)
NAZWA STUDIÓW

„Jobcoaching – doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery”

KWALIFIKACJE DORADCY ZAWODOWEGO I EDUKACYJNEGO

Ukończenie studiów daje kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego i edukacyjnego (aktualne rozporządzenie MENiS*).

KWALIFIKACJE COACHA

Ukończenie odpowiedniej liczby godzin kształcenia (125 h) do akredytacji coacha Izby Coachingu Ukończenie 20 godzin Akredytowanego programu Continuing Coaching Education International Coach Federation

FORMY ZALICZENIA ZAJĘĆ

Obecność i aktywność na zajęciach /test /praca zaliczeniowa / samodzielne prowadzenie procesu coachingu (minimum pięć sesji) w czasie niewliczanym do czasu trwania kursu.
Odbycie 20 godzin praktyki doradczej.
Odbycie 10 godzin praktyki coachingowej.
Odbycie 5 godzin superwizji coachingu.

LICZBA SEMESTRÓW

3

ORGANIZACJA STUDIÓW

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, maksymalnie dwa razy w miesiącu. Równoległe edycje studiów odbywają się na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Sopocie i Katowicach.

CENA STUDIÓW

9300 PLN

LICZBA GODZIN

360

*Proponowane studia podyplomowe są zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 207, poz. 2110).

KADRA

Zajęcia prowadzą tacy eksperci – praktycy jak:

Dr Paweł Wolski

Kierownik studiów (coaching kariery, doradztwo zawodowe)

Kieruje się mottem:

„Rób to do czego jesteś stworzony, a marzenia zamieniaj na cele”.

 • Doktor psycholog o specjalizacji doradztwo zawodowe.
 • Coach (ICF) – od 2006 roku prowadzi indywidualne sesje coachingowe.
 • Trener - ukończył szkołę trenerów zarzadzania MATRIK, od 2005 roku prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności społecznych, psychologii, coachingu, doradztwa zawodowego, rynku pracy oraz zatrudniania osób z niepełnosprawnością
 • posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie Treningu, Uczenia się i Rozwoju wydawany przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications,
 • ekspert ds. Polskiej Ramy Kwalifikacji - Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • autor psychologicznych narzędzi diagnostycznych
 • wdrożył i współrealizował liczne projekty aktywizacji społeczno - zawodowej i outplacementu
 • autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących problematyki  rynku pracy i osób niepełnosprawnych m.in. książki: „Utrata sprawności – radzenie sobie z niepełnosprawnością nabytą a aktywizacja zawodowa” (2010)
 • projekty job-coachingowe realizuje we współpracy z takimi firmami i organizacjami jak:
  • PLL LOT, Orange Polska, Tesco Polska, Saint Gobain, PKP PLK, PKP Intercity, L Grant HR Consulting, BPI Polska, WYG International, Integracja, FIRR, ONZ

Dr Katarzyna Ramirez Cyzio

Coaching kariery

 • Doktor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki (MBA, Coaching), wieloletni doradca zawodowy, coach i dyrektor HR.
 • Certyfikowany International Coach ICC, Certyfikowany Business Coach ICC, akredytowany superwizor coachingu Izby Coachingu, członek Komisji Akredytacji Izby Coachingu.
 • Doświadczony menedżer i doradca biznesu. Specjalizuje się w business i executive coachingu, team coachingu oraz mentoringu dla członków zarządów i kadry zarządzającej.
 • Naukowo zajmuje się zastosowaniem procesów coachingu i mentoringu w budowaniu ścieżek rozwoju menedżerów, wzrostu efektywności pracy zespołów.

Dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz prof. nadzw. UŁ

Doradztwo zawodowe, doradztwo edukacyjne

 • Psycholog, wieloletni pracownik dydaktyczny, autor narzędzi diagnostycznych, specjalizuje się w tematyce psychologii pracy i organizacji.
 • Trener umiejętności społecznych m. in. w zakresie komunikacji, asertywności, przywództwa,  budowania zespołów oraz motywowania i oceny kadry.
 • Współtwórca uniwersyteckiego programu kształcenia doradców zawodowych na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej.
 • Autorka i współautorka 10 książek i ponad 50 artykułów naukowych poświęconych problematyce psychologii pracy i kariery zawodowej.

Dr Kinga Padzik

Rekrutacja i selekcja

 • Autorka publikacji i badań z zakresu funduszy europejskich oraz  szeroko pojętego rynku pracy, w tym równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni.
 • Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Doradztwo Personalne i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy.
 • Specjalista w zakresie AC posiadający także autorskie programy w zakresie tej metody. Kierownik studium podyplomowego ZZL organizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz bloku specjalizacyjnego Psychologia Organizacji i Pracy SWPS. Wykładowca akademicki.
 • Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu ZZL oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, w ramach którego wydała książkę poświęconą nowej generacji aplikacji do oceny pracowników wraz z praktycznym narzędziem IT (www.essey.com.pl/nowy_wymiar.html).
 • Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential). Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego.
 • Główne zainteresowania zawodowe to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą w zwirtualizowanym środowisku. Zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu charakterystyki procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych.

Dr Kamila Pawłowska

Doradztwo zawodowe i edukacyjne

 • Doktor psychologii, o specjalności psychologia pracy, organizacji  i zarządzania.
 • Socjolog, doradca zawodowy i edukacyjny, trener biznesu (Szkoła TROP).
 • Przedsiębiorca (prowadzi własną działalność o charakterze szkoleniowym, doradczym i rekrutacyjnym).
 • Trener Krajowej Ramy Kwalifikacji (KRK) Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE), jak również współpracownik licznych firm szkoleniowych i doradczych.
 • Od przeszło 12 lat realizatorka projektów aktywizacji społeczno-zawodowej oraz dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego.
 • Posiada wyróżnienia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (MPIPS) z zakresu wprowadzania innowacyjnych zmian w zakresie aktywizacji zawodowej osób dorosłych.
 • Autorka projektów, publikacji i narzędzi zw. z rynkiem pracy i rozwojem kompetencji.
 • Obecnie zgłębia tematykę "postaw wobec podnoszenia kompetencji" i "elastycznych zachowań", które są obecnym wyzwaniem dla osób chcących aktywnie uczestniczyć w rynku pracy. Analizuje, angażuje, wprowadza zmiany - wspierając zarządzanie rozwojem w osiąganiu efektywności.

Karolina Nikorowska

Coaching kariery

 • Psycholog, doradca zawodowy, coach ACC ICF, trener
 • Od 2008 roku pracuje jako trener z zakresu umiejętności interpersonalnych, społecznych, aktywizacji osób bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy.
 • Od 2008 roku pracuje jako doradca zawodowy dla studentów, absolwentów, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodzieży.
 • Od 2006 roku pracuje jako psycholog dla osób w trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych.
 • Wykładowca i trener doradców zawodowych.
 • Twórca narzędzi coachingowych w obszarze coachingu kariery. Wprowadza nowy wymiar poradnictwa zawodowego.
 • Ponad 2500h z zakresu kształtowania własnej ścieżki zawodowej
 • Autor 2 poradników na temat planowania własnej kariery zawodowej, autor artykułów na temat Inteligencji emocjonalnej.
 • Autor rozdziału podręcznika dla studentów studiów podyplomowych „Przywództwo” rozdział: Zarządzanie czasem.

Karolina Malinowska

Coaching kariery

 • Psycholog, absolwentka studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT.
 • Prowadzi psychoterapię poznawczo-behawioralną osób dorosłych oraz coaching.
 • Od 2007 roku jest trenerem umiejętności psychospołecznych współpracującym z różnymi firmami i instytucjami, posiada również bogate doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych i wykładowych na studiach podyplomowych i magisterskich oraz licencjackich.
 • Jest autorką licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.

Łukasz Guza

Prawo pracy

 • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
 • Dziennikarz działu Kadry i Płace Dziennika Gazety Prawnej (od 10 lat)
 • Laureat nagród m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania
 • Organizator i redaktor prowadzący wielu debat z zakresu prawa pracy m.in. na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach
 • Współautor wielu publikacji książkowych z zakresu prawa pracy

Justyna Cuże

Aktywizacja zaowodowa osób niepełnosprawnych

 • Od 2006 roku zajmuje się poradnictwem socjalnym i doradztwem zawodowym oraz prowadzi szkolenia dla osób i instytucji związanych ze środowiskiem osób z niepełnosprawnością.
 • W swojej pracy wspiera osoby z niepełnosprawnością w procesie uczenia się i zdobywania doświadczeń zawodowych oraz motywuje je do powrotu bądź wejścia na rynek pracy
 • Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w zakresie budowania pozytywnego wizerunku osób z niepełnosprawnością w społeczeństwie, m.in. poprzez zaangażowanie      się w projekt Moda Bez Ograniczeń
 • Szkoliła m.in. pracowników socjalnych, trenerów pracy, pracowników urzędów pracy, kierowców autobusów miejskich, pracodawców, pracowników administracyjnych i dydaktycznych na wyższych uczelniach, pracowników banków, pracowników organizacji pozarządowych oraz studentów.
 • Obecnie jest związana z krakowskimi organizacjami, m.in. Fundacją Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci, Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych oraz jest Wiceprezesem Zarządu Fundacji Katarzyny Rogowiec AVANTI
 • W życiu codziennym i zawodowym kieruje się zasadą, aby zmieniać obawę przed działaniem w potężną siłę napędową.

Piotr Miller

Personal branding

 • Socjolog (spec. socjologia organizacji i zarządzania, socjologia kariery), nauczyciel akademicki, prowadzący zajęcia związane z praktycznymi zastosowaniami nauk społecznych m.in. w zarządzaniu zasobami ludzkimi, doradztwie personalnym i zawodowym oraz budowaniu marki i wizerunku. Obecnie kończy prace nad rozprawą doktorską dot. karier zawodowych polskich freelancerów,
 • Certyfikowany trener – od 2008 roku prowadzi dla różnych zleceniodawców z całej Polski (firmy, szkoły wyższe i NGO) szkolenia m.in. z zakresu rozwoju zawodowego, personal brandingu i doskonalenia kompetencji miękkich,
 • Job-coach i doradca zawodowy, członek Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych RP,
 • Posiada bogate doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi, uczestniczącymi w projektach szkoleniowo-doradczych współfinansowanych ze środków unijnych, obecnie koordynuje projekt adresowany do studentów nauk medycznych i technicznych w obszarze współpracy uczelni z pracodawcami,
 • Autor licznych publikacji naukowych i artykułów w specjalistycznych czasopismach branżowych, dotyczących problematyki skoncentrowanej wokół karier zawodowych oraz psychospołecznych aspektów zarządzania i funkcjonowania ludzi w organizacjach.

Patrycja Załuska

Finansowanie job-coachingu

 • Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży. Współpracowała z najbardziej wymagającymi partnerami biznesowymi - klientami korporacyjnymi. Swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorców oraz osoby rozpoczynające własną działalność, tak aby mogli stać się partnerami dla „małego biznesu” jak i korporacji.
 • Certyfikowany Coach ICF, Doradca i Trener, Prezeska Fundacji StartGO! Aktywnie wspiera osoby poszukujące swojego miejsca na rynku pracy. Autorka warsztatów aktywizacyjnych i biznesowych.
 • Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w sprzedaży. Współpracowała z najbardziej wymagającymi partnerami biznesowymi - klientami korporacyjnymi. Swoim doświadczeniem wspiera przedsiębiorców oraz osoby rozpoczynające własną działalność, tak aby mogli stać się partnerami dla „małego biznesu” jak i korporacji.
 • Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu SWPS w Warszawie.
 • Redaktorka Miesięcznika dla Doradców Zawodowych DOZA, współpracuje m.in. z blogosferą Harvard Business Review Polska. W swojej pracy promuje myślenie o ścieżce kariery przez pryzmat modeli biznesowych. Jej motto to: „Wstań i działaj!”

Dr Paulina Sobiczewska

Psychologia rozwojowa i motywacji

 • Doktor psychologii społecznej, dyplomowany trener grupowy, specjalista z zakresu psychoedukacji i zastosowania psychologii w praktyce życia codziennego.
 • Jej zainteresowania badawcze dotyczą m.in. zagadnień motywacji, a szczególnie motywacji związanych z obrazem własnej osoby.
 • Jej praca doktorska dotyczyła m.in. sprawczości i wspólnotowości jako motywów działania, wpływu informacji o własnej sprawczości na motywację do realizacji zadań.
 • Specjalizuje się w szkoleniach z zastosowania psychologii w praktyce biznesowej, (m.in. dla Medicover, Tchibo, PKO BP, Grupa Danone, Commercial Union, Media Markt, Enel-Med, Radio Eska) oraz konsultacjach dla firm (opracowuje rozwiązania biznesowe i narzędzia badawcze przy wykorzystaniu najnowszej wiedzy psychologicznej).
 • Od 8 lat współpracuje z Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Uniwersytetu SWPS, gdzie aktualnie zajmuje się planowaniem i koordynacją projektów szkoleniowych.

Log in

Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zrozumiałem